martes, 19 de febrero de 2013

TALLER DE PREMSA: LA NOTÍCIA


                                                                                       
1. LA NOTÍCIA

Entre els textos periodístics de caràcter informatiu, el més destacat és la notícia. La notícia pretén divulgar un fet de forma objectiva, per la qual cosa no inclou comentaris ni opinions. Com es tracta de comunicar una informació al receptor de manera directa i desapassionada, les notícies (que no solen ser molt extenses) han d'utilitzar un llenguatge clar i intel·ligible (fàcil d'entendre).


2. EL CONTINGUT DE LA NOTÍCIA


Una notícia és la narració d'un fet d'actualitat. Però, perquè un fet sigui notícia, ha de reunir les condicions següents:


1) Ha de ser un fet veritable.

2) Ha de ser recent, actual.

3) Ha de ser un esdeveniment inèdit, nou, que no hagi estat publicat o que no sigui de domini públic.

4) Ha de ser un fet d'interès general, és a dir, ha d'interessar a la majoria dels seus receptors.


Atès que el contingut de la notícia ha de despertar l'atenció d'un grup nombrós de receptors, els equips de redacció dels periòdics utilitzen diversos criteris per seleccionar els articles:

1) La proximitat. Al lector li resulten més interessants els fets que ocorren en un entorn que li és proper. La proximitat al lector no s'ha d'entendre solament en un sentit geogràfic, sinó també cultural, generacional, professional, etc.

2) La incidència. Com més nombrosos siguin els afectats per una notícia, major interès despertarà aquesta.

3) L'actualitat. Els successos perden interès segons van allunyant-se en el temps.

4) El desenllaç. Determinats esdeveniments poden mantenir l'atenció del receptor durant un període més o menys extens si s'està a l'espera del desenllaç, sobretot si aquest no és previsible.

5) La curiositat. Els fets rars, estranys i inesperats capten l'atenció dels lectors. És important que les notícies puguin sorprendre els receptors.

6) L'interès humà. El públic sol preferir les notícies que apel·len als seus sentiments, aquelles que provoquen la pietat, la por, l'odi, l'adhesió incondicional, la llàstima...

7) Els protagonistes. Quan les persones implicades en un esdeveniment són personatges coneguts (polítics, actors, esportistes, etc.), la notícia sol despertar una major atenció.

  
3. L'ESTRUCTURA DE LA NOTÍCIA

La major part de les notícies dels periòdics d'informació general presenten l'estructura següent:

1) Títol o titular: És la part de la notícia en què s'informa breument del seu contingut. El titular d'una notícia té una doble funció: atreure l'atenció del lector i presentar-li el tema de l'article. Els titulars de les notícies poden constar de tres elements:

- Avantítol: va davant del títol i, quan apareix, sol anar subratllat.

- Títol: presenta l'element més important de la informació, que es desenvolupa en l'entrada i en el cos de la notícia. Es reconeix fàcilment perquè va escrit amb lletres més grans que la resta de la notícia. Els títols són breus: rarament superen les 13 paraules.

- Sotstítol: si apareix, està immediatament sota el títol. Generalment, va subratllat.

2) Entrada o lead: Va després del titular i constitueix un resum de la notícia. La seva funció és possibilitar una lectura ràpida del periòdic. Perquè el text de l'entrada quedi destacat, se sol utilitzarr la lletra "negreta".

3) Cos de la notícia: És el relat pròpiament dit del fet que constitueix la notícia (i que ja havia estat presentat en el titular i resumit en l'entrada).

                                                                                                                               

4. ELS ELEMENTS DE LA NOTÍCIA

- Què? (What?): Per regla general, l'element més important d'una notícia és el fet en si, allò que ha succeït. Per això, com qualsevol narració, la notícia ha de respondre la pregunta.

- Qui?, quan?, on? (Who?, When?, Where?): A més, la notícia ha de donar informació sobre qui o qui són els protagonistes dels esdeveniments i situar els fets en el temps i en un lloc.

- Per què?, com? (Why?, How?): De vegades, és important fer constar les causes que han provocat o possibilitat l'esdeveniment que tracta la notícia, i la manera en què aquest s'ha produït.

En el moment de redactar una notícia, el periodista ha de tenir en compte totes aquestes dades i les ha d'estructurar, de manera que el seu article resulti atractiu per al lector i li transmeti informació sobre un fet d'actualitat.

Atès que no tots els elements que constitueixen una notícia tenen la mateixa importància o el mateix interès per als lectors, les notícies han de redactar-se començant pel més important i deixant el menys important per al final. D'aquesta manera, el lector pot captar la informació essencial sense haver de llegir completament la notícia: cal tenir en compte que els periòdics són un article de "lectura ràpida", ja què el lector no sol tenir temps per llegir sencer un periòdic cada dia.
                                                                        
5. ACTIVITAT

Llegiu la següent notícia, apareguda en el diari El País el diumenge 25 de septembre del 2011, i contesta les preguntes que es plantegen a continuació:   

1) Quines parts d'una notícia hi són presents (avantítol, títol, sotstítol, entrada i cos)? Distingeix cadascuna d'elles en aquesta notícia.

2) Localitza en el text les respuestes a les següents preguntes:
- què ha succeït?,
- a qui li ha succeït?,
- on s'ha produit el fet?,
- quan s'ha produit?,
- com s'ha produit?,
- quines han estat les causes?

No hay comentarios:

Publicar un comentario